Meer aandacht voor cyber security

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) verwelkomt het initiatief van een aantal Nederlandse private partijen om te komen tot de oprichting van een Europees georiënteerde testomgeving voor smart grids (een energienet waaraan een meet- en regelsysteem is toegevoegd). Het feit dat een aantal bedrijven de handen ineen heeft geslagen is een belangrijke stap voorwaarts in ons streven naar een veilige digitale samenleving.

Bij Nederlandse partijen zijn er vragen gerezen hoe dit initiatief zich verhoudt ten opzichte van de inspanningen op de Nederlandse markt om te komen tot een gecoördineerde aanpak onder meer resulterend in de oprichting van het NCSC begin 2012.

De positionering van het NCSC
In het NCSC werken publieke en private partijen, wetenschap en onderzoeksinstellingen samen om de digitale weerbaarheid van de Nederlandse samenleving te vergroten. Het centrum is het expertise en adviescentrum in Nederland op het volledige terrein van cyber security. Het centrum fungeert als aanspreekpunt voor partijen in Nederland als het gaat om de bescherming van onze vitale infrastructuur. Het centrum deelt en analyseert operationele informatie rondom cyber security, geeft inzicht in ontwikkelingen, dreigingen en trends en adviseert en alerteert hierover via NCSC.nl. Burgers en MKb worden via de waarschuwingsdienst.nl op de hoogte gehouden van de laatste relevante ontwikkelingen.

Het NCSC vervult de nationale CERT-functie voor de nationale overheid, onderhoudt nauwe contacten met internationale CERTs en is op dit gebied ook de vertegenwoordiger van de Nederlandse overheid. Daarnaast levert het NCSC adequate ondersteuning en response bij ICT dreigingen, incidenten en crisis wanneer nodig en coördineert het ook nationale en internationale oefeningen in het kader van incidentresponse en crisisbeheersing. Bij incidenten die de nationale veiligheid in gevaar kunnen brengen heeft het centrum een coördinerende rol. In voorkomende gevallen roept het centrum het ICT Response Board (IRB) bijeen. Het centrum is daarmee een knooppunt binnen de (inter)nationale cyber gemeenschap. Op diverse manieren wordt vormgegeven aan de publiek/private samenwerking. Zo wordt in 2013 de ondersteuning van de ISAC’s (Informatieknooppunten) vanuit het centrum vormgegeven.

Het European Network Cyber Security
Het European Network Cyber Security (ENCS) is een privaat initiatief van enkele grote partijen uit de energie- en telecom sector dat zich op een specifiek aspect van cyber security richt. Het ENCS heeft een Europese invalshoek en richt zich met name op smart grids en proces control systemen in de energiesector. Kern van de activiteiten is het testen ten behoeve van bedrijven die apparatuur ontwikkelen of gebruiken waarbij smart grids en proces control relevant zijn. ENCS test met als doel ‘zwakke plekken’ te vinden en adviseert deze bedrijven over kwetsbaarheden en hoe te verbeteren. De kennis / competenties die ENCS opdoet bij deze testen wordt gebruikt als ‘spin-off’ voor opleiding, training en R&D.

Opstartfase
Het ENCS bevindt zich in de opstartfase en kan in een later stadium bij gebleken belangstelling eventueel de activiteiten verbreden. Door de focus op smart grids en proces control systemen bevindt het ENCS zich derhalve niet op het terrein van het NCSC, maar is het eerder complementair. Het NCSC kan specifieke werkzaamheden door het ENCS laten verrichten en door verdere samenwerking kan de veiligheid van proces control systemen worden verbeterd. Het initiatief draagt daardoor op termijn bij aan het vergroten van de digitale weerbaarheid van de Europese samenleving. Het NCSC en de Nederlandse overheid brengen dit private initiatief binnen Europa onder de aandacht waarbij met name op het gebied van proces control systemen wordt gezocht naar concrete vormen van samenwerking.

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig