Hash collision kwetsbaarheid gevonden in website ontwikkel platformen

Microsoft heeft bekend gemaakt dat er een kwetsbaarheid is gevonden in ASP.NET waarbij het mogelijk is om een denial of service aanval uit te voeren. Ook andere ontwikkel-raamwerken zijn kwetsbaar.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.05 #############################

Titel      : Hash collision kwetsbaarheid gevonden in website
         ontwikkel platformen
Advisory ID   : NCSC-2012-0001
Versie     : 1.05
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2011-3414, CVE-2011-3415, CVE-2011-3416,
         CVE-2011-3417, CVE-2011-4461, CVE-2011-4462,
         CVE-2011-4815, CVE-2011-4838, CVE-2011-4885
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial of Service (DoS)
         Omzeilen van authenticatie
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20120111
Toepassing   : Apache Software Foundation Geronimo
         Apache Software Foundation Tomcat
         Microsoft ASP.NET
         Microsoft IIS
         Morbtay Jetty
         Oracle GlassFish Server
         Oracle OpenJDK
         PHP
         Python
         Ruby
         Sun JDK
Versie(s)    : Java, alle versies
         JRuby <= 1.6.5
         PHP <= 5.3.8, <= 5.4.0RC3
         Python, alle versies
         Rubinius, alle versies
         Ruby <= 1.8.7-p356
         Apache Geronimo, alle versies
         Apache Tomcat <= 5.5.34, <= 6.0.34, <= 7.0.22
         Oracle Glassfish <= 3.1.1
         Jetty, alle versies
         Plone, alle versies
         Rack, alle versies
         V8 JavaScript Engine, alle versies
Platform(s)   : Apple Mac OS X
         Fedoraproject Fedora
         Fedoraproject Fedora Core
         Linux
         Microsoft Windows
         UNIX

Update
  PHP heeft een update beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Met deze update wordt tevens de kwetsbaarheid met het
  CVE-ID CVE-2011-4566 verholpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor
  meer informatie.

Samenvatting
  Microsoft heeft bekend gemaakt dat er een kwetsbaarheid is gevonden
  in ASP.NET waarbij het mogelijk is om een denial of service aanval
  uit te voeren.
  
  Ook andere ontwikkel-raamwerken zijn kwetsbaar.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een 
  Denial of Service (DoS) aanval uit te voeren. Misbruik kan ertoe
  leiden dat de kwetsbare component te veel processorkracht opeist,
  waardoor legitieme verzoeken niet meer kunnen worden afgehandeld.

Beschrijving
  - CVE-2011-3414
  Microsoft heeft bekend gemaakt dat ASP.NET vatbaar is voor een
  hash-collision-kwetsbaarheid. Hierbij kan een kwaadwillende, door
  een klein aantal speciaal gefabriceerde HTTP requests te sturen, de
  performance van de server dusdanig verslechteren, dat er sprake is
  van een DoS.
  
  De kwetsbaarheid is gevonden in alle versies van .NET, zowel op
  desktops als op servers. Echter, alleen op webservers is de
  kwetsbaarheid uit te buiten en alleen als de
  application/x-www-form-urlencoded en/of multipart/form-data HTTP
  headers geaccepteerd worden.
  
  Meer informatie over de kwetsbaarheid in verschillende
  programmeertalen is te vinden op de Full Disclosure mailing list
  website:
  http://seclists.org/fulldisclosure/2011/Dec/477
   
  Op YouTube is een video te zien waarin de kwetsbaarheid door de
  onderzoekers wordt beschreven:
  http://www.youtube.com/watch?v=_EEhviEO1Vo
   
  Microsoft heeft detectiemaatregelen beschreven op haar blog:
  http://blogs.technet.com/b/srd/archive/2011/12/27
   /more-information-about-the-december-2011-asp-net-vulnerability.a
   spx
  
  Er is exploitcode uitgebracht, waarmee de kwetsbaarheid kan worden
  uitgebuit op websites die zijn gebouwd in PHP. De kans op
  uitbuiting wordt hierdoor verhoogd. Deze advisory wordt hierdoor
  High/High.
  
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarin meerdere
  kwetsbaarheden in ASP.NET verholpen worden. In deze update worden,
  naast de beschreven hash-collision DoS, de volgende kwetsbaarheden
  verholpen:
  
  - CVE-2011-3415
  Een kwetsbaarheid in de Forms Authentication functie in ASP.NET.
  Kwaadwillenden kunnen deze kwetsbaarheid misbruiken om gebruikers
  om te leiden naar willekeurige websites. Standaard staat deze
  functie niet aan in ASP.NET, maar moet dit expliciet per applicatie
  worden ingeschakeld.
  
  - CVE-2011-3416 
  Als een kwaadwillende een account kan registreren binnen een
  ASP.NET applicatie, en hij een valide accountnaam weet, kan hij een
  kwetsbaarheid in de Forms Authentication functie misbruiken om
  willekeurige commando's binnen ASP.NET uit te voeren. Standaard
  staat de Forms Authentication functie niet aan in ASP.NET, maar
  moet dit expliciet per applicatie worden ingeschakeld.
  
  - CVE-2011-3417
  Een kwetsbaarheid in de caching van de Forms Authentication functie
  kan door een kwaadwillende worden misbruikt om willekeurige code
  uit te voeren. Standaard staat output caching uit en is het niet
  mogelijk om deze kwetsbaarheid te misbruiken.

Mogelijke oplossingen
  -= PHP =-
  PHP heeft de kwetsbaarheden verholpen in PHP 5.3.9. Het PHP-team
  heeft Windows-binaries en aangepaste broncode beschikbaar gesteld
  via: http://www.php.net/index.php#id2012-01-11-1
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gemaakt voor Fedora 15, 16. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventuele handmatige
  installatie vindt u op:
  
  http://permalink.gmane.org
   /gmane.linux.redhat.fedora.package.announce/71380
  http://permalink.gmane.org
   /gmane.linux.redhat.fedora.package.announce/71375
  
  -= Apache Tomcat =-
  Tomcat versies later dan 5.5.35, 6.0.35 of 7.0.23 zijn niet
  kwetsbaar voor dit lek.
  http://secunia.com/advisories/47411/
  
  -= Microsoft =-
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele workarounds vindt u op:
  http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms11-100.mspx
  
  -= Ruby =-
  In Ruby 1.8 wordt deze kwetsbaarheid verholpen in versie
  1.8.7-p357. Ruby 1.9 bevat deze kwetsbaarheid niet. Zie voor meer
  informatie:
  http://www.ruby-lang.org/en/news/2011/12/28
   /denial-of-service-attack-was-found-for-rubys-hash-algorithm/

Hyperlinks
  http://www.youtube.com/watch?v=_EEhviEO1Vo
  http://www.nruns.com/_downloads/advisory28122011.pdf
  http://technet.microsoft.com/en-us/security/advisory/2659883
  http://www.ocert.org/advisories/ocert-2011-003.html
  http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms11-100.mspx
  http://seclists.org/fulldisclosure/2011/Dec/477
  http://cryptanalysis.eu/blog/2011/12/28
   /effective-dos-attacks-against-web-application-plattforms-hashdos/
  http://blogs.technet.com/b/msrc/archive/2011/12/28
   /microsoft-releases-security-advisory-2659883-offers-workaround-f
   or-industry-wide-issue.aspx

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: PGP Desktop 10.1.1 (Build 10)
Charset: utf-8

wlcDBQFPDahVQ+C/3OQykckRCPgYAP9p9rK1WEk8FTuJItM3A0kg/IkFp0FvFuDB
3SKVf9tPZgD8Cf2aD9zNUlg6A5SyEIlu+N3UThJbTx4tWG9CXlp5jTc=
=Il6j
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig