Ernstige kwetsbaarheid in Bash verholpen

Er is een ernstige kwetsbaarheid verholpen in Bash. Door misbruik te maken van deze kwetsbaarheid kan een kwaadwillende mogelijk op afstand willekeurige code uitvoeren met de rechten van de gebruiker die Bash aanroept.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Ernstige kwetsbaarheid in Bash verholpen
Advisory ID   : NCSC-2014-0595
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2014-6271
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20140925
Toepassing   : GNU Bash
Versie(s)    : 
Platform(s)   : BSD
         Mac OS X
         Linux
         UNIX

Samenvatting
  Er is een ernstige kwetsbaarheid verholpen in Bash. Door misbruik
  te maken van deze kwetsbaarheid kan een kwaadwillende mogelijk op
  afstand willekeurige code uitvoeren met de rechten van de gebruiker
  die Bash aanroept.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om
  willekeurige code uit te voeren met de rechten van de gebruiker die
  Bash aanroept.

Beschrijving
  Er is een ernstige kwetsbaarheid gevonden in Bash, waardoor een
  aanvaller willekeurige code kan uitvoeren. De kwetsbaarheid wordt
  veroorzaakt door een onvolkomenheid in de implementatie van
  omgevingsvariabelen in Bash.
  
  Om de kwetsbaarheid te misbruiken, moet een aanvaller een waarde
  aan een variabele kunnen toekennen. Dit is mogelijk door direct
  toegang te hebben tot een Bash omgeving of door gebruik te maken
  van een kwetsbare applicatie of service die gebruikt maakt van
  Bash. De kwaadwillende kan door toevoegen van code in de
  omgevingsvariabele er voor zorgen dat deze code wordt uitgevoerd
  door Bash.
  
  Services en applicaties zijn dus mogelijk kwetsbaar als ze gebruik
  maken van Bash, bijvoorbeeld om in de achtergrond bepaalde
  commando's op de server uit te voeren. Red Hat heeft op haar
  security-blog een artikel geplaatst waarin verder wordt ingegaan op
  de kwetsbaarheid, ze schetsen tevens een aantal scenario's waarin
  de kwetsbaarheid mogelijk misbruikt kan worden:
  
  https://securityblog.redhat.com/2014/09/24
   /bash-specially-crafted-environment-variables-code-injection-attack
  
  Er is tevens exploitcode verschenen om misbruik te maken van de
  kwetsbaarheid.

Mogelijke oplossingen
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 5, 6 en 7 om
  de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de updates installeren door
  gebruik te maken van up2date of yum. Voor meer informatie en een
  eventueel handmatige installatie, zie:
  
  CentOS 5:
  http://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2014-September
   /020582.html
  CentOS 6:
  http://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2014-September
   /020585.html
  CentOS 7:
  http://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2014-September
   /020583.html
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van bash beschikbaar gesteld voor Debian 7.0
  (Wheezy) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2014/dsa-3032
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gemaakt voor Red Hat Enterprise
  Linux 5, 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'up2date' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en
  over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-1293.html
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 10 en 11. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt het package
  ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com).
  Voor meer informatie, zie:
  
  SUSE Linux Enterprise 10 SP1:
  http://web.archiveorange.com/archive/v/XxYzCRJIlehjmy3jWji4
  SUSE Linux Enterprise 11:
  http://web.archiveorange.com/archive/v/XxYzCwtMrO4TzYvyxH8K
  SUSE Linux Enterprise 10 SP3:
  http://web.archiveorange.com/archive/v/XxYzC7u5HeKiy1e8Xe0n
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 10.04 LTS,
  12.04 LTS en 14.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-2362-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.1 (Build 13100)
Charset: utf-8

wlcDBQFUI7MXxQmb4H7upc0RCKzlAP9Jn1uH/aUv9Egjq64HdYbo1yU2E0GqeiYb
6D4/yy/zZQD/elr7CqhkSJMUC2DriBySOwbhpjRwtMxI8BtKwxNWTsA=
=Ykv2
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig