Groot aantal kwetsbaarheden verholpen in de Linux Kernel

Er zijn updates uitgebracht voor linux kernel om een groot aantal kwetsbaarheden te verhelpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Groot aantal kwetsbaarheden verholpen in de Linux
         Kernel
Advisory ID   : NCSC-2016-0982
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2013-4312, CVE-2015-8374, CVE-2015-8543,
         CVE-2015-8746, CVE-2015-8812, CVE-2015-8844,
         CVE-2015-8845, CVE-2015-8956, CVE-2016-2053,
         CVE-2016-2069, CVE-2016-2117, CVE-2016-2384,
         CVE-2016-2847, CVE-2016-3070, CVE-2016-3156,
         CVE-2016-3699, CVE-2016-3841, CVE-2016-4569,
         CVE-2016-4578, CVE-2016-4581, CVE-2016-4794,
         CVE-2016-5412, CVE-2016-5828, CVE-2016-5829,
         CVE-2016-6136, CVE-2016-6198, CVE-2016-6327,
         CVE-2016-6480, CVE-2016-10229
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20171114
Toepassing   : IBM Security Access Manager
Versie(s)    : 9.0.3.0
Platform(s)   : RedHat Red Hat Enterprise Linux

Update
  IBM heeft updates uitgebracht voor IBM Security Access Manager om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Samenvatting
  Er zijn updates uitgebracht voor linux kernel om een groot aantal
  kwetsbaarheden te verhelpen.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken, verhoogde gebruikersrechten te
  verkrijgen of toegang tot gevoelige gegevens te krijgen.

Beschrijving
  - CVE-2013-4312
  Een kwaadwillende kan meer file descriptors dan toegestaan
  alloceren. Door het geheugen van een kwetsbaar systeem uit te putten
  kan de kwaadwillende een Denial-of-Service-aanval uitvoeren.
  
  - CVE-2015-8374
  Door een fout in de implementatie van het btrfs filesysteem, wordt
  niet goed omgegaan met het afkappen van bestanden. Hierdoor kan
  verlies van gegevens ontstaan, of mogelijk delen van bestanden
  toegankelijk worden gemaakt voor andere gebruikers, wat kan leiden
  tot onbedoelde toegang tot gevoelige informatie.
  
  - CVE-2015-8812
  Door een use-after-free-fout in de CXGB3 kernel driver kan het
  systeem netwerkcongestie interpreteren als een foutmelding. Een
  lokale kwaadwillende kan deze situatie misbruiken om een kernel
  panic te veroorzaken. Mogelijk kan de kwaadwillende verhoogde
  gebruikersrechten verkrijgen.
  
  - CVE-2015-8845
  Door een fout in het geheugenbeheer tijdens overgang naar
  suspend-modus, is het voor een kwaadwillende gebruiker mogelijk om
  een Denial-of-Service te veroorzaken middels een daarvoor
  geprepareerde applicatie.
  Deze kwetsbaarheid bevindt zich uitsluitend in de powerpc kernels.
  
  - CVE-2016-2053
  Door een fout in de asn1_ber_decoder() functie kan een kwaadwillende
  een Denial-of-Service veroorzaken door een ASN.1 BER bestand zonder
  public key aan te bieden.
  
  - CVE-2016-2117
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de Atheros L2 Ethernet Driver
  in de Linux kernel. Een kwaadwillende kan deze kwetsbaarheid
  mogelijk op afstand misbruiken om gevoelige informatie uit het
  geheugen te verkrijgen.
  
  - CVE-2016-2847
  In de kernel is geen limiet op het gebruikte geheugen van "pipes".
  Zolang deze pipes niet worden uitgelezen, worden de gegevens bewaard
  in het geheugen. Door verschillende pipes te vullen met gegevens kan
  daardoor een geheugentekort ontstaan. Een kwaadwillende met toegang
  tot het systeem en de mogelijkheid om pipes aan te maken kan deze
  kwetsbaarheid misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken.
  
  - CVE-2016-3156
  Een kwaadwillende kan een Denial-of-Service veroorzaken op een
  netwerkinterface door gebruik te maken van een groot aantal
  IPv4-adressen. Hierdoor wordt de rtnl_lock voor lange tijd (tot een
  uur) bezet gehouden, wat ervoor zorgt dat er geen nieuwe
  verbindingen gemaakt kunnen worden. In een virtuele omgeving kan
  deze kwetsbaarheid ervoor zorgen dat de host geen nieuwe
  verbindingen meer kan accepteren.
  
  - CVE-2016-4569
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de Linux kernel waarbij een
  specifieke datastructuur niet wordt geïnitialiseerd. Hierdoor kan
  een lokale kwaadwillende mogelijk gevoelige informatie verkrijgen
  middels de ALSA timer-interface.
  
  - CVE-2016-4578
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de Linux kernel waarbij een
  specifieke datastructuur niet wordt geïnitialiseerd. Hierdoor kan
  een lokale kwaadwillende mogelijk gevoelige informatie verkrijgen
  middels de ALSA timer-interface.
  
  - CVE-2016-4794
  Een use-after-free kwetsbaarheid in de Linux kernel kan leiden tot
  het uitvoeren van een Denial-of-Service aanval.
  
  - CVE-2016-5412
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de Linux kernel waarbij een
  lokale kwaadwillende in een gastsysteem een Denial-of-Service aanval
  kan uitvoeren op het hostsysteem. Hiervoor dient de kwaadwillende
  gebruik te maken van een H_CEDE-hypercall.
  
  - CVE-2016-5828
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de afhandeling van
  Transactional Memory op powerpc-systemen. Hierdoor kan een lokale
  kwaadwillende mogelijk een Denial-of-Service uitvoeren. Dit kan door
  het starten van een transactie, deze vervolgens te pauzeren en een
  variant van de exec-systemcalls aan te roepen.
  
  - CVE-2016-6136
  Door een kwetsbaarheid in het audit-subsysteem kan een kwaadwillende
  mogelijk misleidende log-berichten genereren wanneer logging van de
  execve-functie is ingeschakeld.
  
  - CVE-2016-6480
  Er bevindt zich een "double-fetch"-kwetsbaarheid in een scsi-driver
  in de Linux kernel. Een lokale kwaadwillende kan de kwetsbaarheid
  mogelijk misbruiken om gevoelige informatie te bemachtigen of om een
  Denial-of-Service aanval uit te voeren.
  
  - CVE-2015-8956
  Door ontbrekende input validatie in RFCOM bluetooth sockets kan een
  lokale kwaadwillende een Denial-of-Service veroorzaken of gevoelige
  informatie verkrijgen.
  
  - CVE-2016-3070
  Door een kwetsbaarheid in het geheugenbeheer, kan een lokale
  kwaadwillende een Denial-of-Service veroorzaken door het verplaatsen
  van geheugenpagina's
  
  - CVE-2016-3699
  Door een kwetsbaarheid in de wijze waarop UEFI Secure Boot is
  geïmplementeerd, kan een lokale kwaadwillende de Secure Boot
  beperkingen omzeilen, en daarmee willekeurige code uitvoeren, door
  handmatig ACPI tabellen aan de initrd toe te voegen.
  
  - CVE-2016-6198
  Door een kwetsbaarheid in de functie vfs_rename() worden hardlinks
  niet correct gedetecteerd op een overlayfs. Een lokale,
  ongeautoriseerde kwaadwillende kan een Denial-of-Service veroorzaken
  door bestanden te hernoemen binnen een overlayfs op een xfs
  filesystem.
  
  - CVE-2015-8543
  Een lokale kwaadwillende met rechten om raw sockets aan te maken,
  kan een Denial-of-Service veroorzaken door een ongeldig protocol te
  definiëren.
  
  - CVE-2016-2069
  Een race-conditie in de translation lookaside buffer (TLB) van de
  Linux kernel kan een lokale kwaadwillende in staat stellen een
  Denial-of-Service te veroorzaken of mogelijk gevoelige informatie te
  verkrijgen.
  
  - CVE-2016-2384
  Door een double-free kwetsbaarheid in de Linux Kernel, kan bij het
  vrijgeven van een 'umidi' object een kernel panic ontstaan en
  daarmee een Denial-of-service.
  
  - CVE-2016-3841
  De IPv6 implementatie van de Linux kernel valideert
  handle-options-data niet goed, waaronder een use-after-free. Een
  lokale kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken of om willekeurige code uit te
  voeren. 
  
  - CVE-2016-4581
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in fs/pnode.c in de Linux kernel
  voor 4.5.4. Een lokale kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk
  misbruiken door het versturen van malafide mount system calls.
  Misbruik van deze kwetsbaarheid kan een Denial-of-Service tot gevolg
  hebben.
  
  - CVE-2016-5829
  Er bevindt zich een heap-based buffer-overflow-kwetsbaarheid in de
  hiddev-driver. Hierdoor kan een lokale kwaadwillende mogelijk een
  Denial-of-Service-aanval uitvoeren of zich verhoogde
  gebruikersrechten verschaffen.
  
  - CVE-2015-8746
  Door een fout in de afhandeling van NULL-pointers in
  fs/nfs/nfs4proc.c kan een NFS server een Denial-of-Service
  veroorzaken tijdens het verplaatsen van NFS koppelingen.

Mogelijke oplossingen
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2574.html
  
  -= IBM =-
  IBM heeft updates beschikbaar gesteld die de kwetsbaarheden
  verhelpen. Meer informatie vindt u op de volgende pagina's:
   
  https://www.ibm.com/blogs/psirt
   /ibm-security-bulletin-ibm-security-access-manager-appliance-is-a
   ffected-by-a-kernel-vulnerability-cve-2016-10229/
  
  https://www.ibm.com/blogs/psirt
   /ibm-security-bulletin-ibm-security-access-manager-version-9-0-3-
   0-appliances-are-affected-by-multiple-kernel-vulnerabilities/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 777)
Charset: utf-8

wsDVAwUBWgrlSihuEbXFfhL2AQgTXgv/QNQuKphSANME4yAcvcJDekzO3DXeH/lo
lEmTeQukiPzTJwhiVZzfrPVkpKyreGJ9UmIgl+HWylyvpHCTUGIyuBcbH37YSuAS
hO4Iw48WG7J9TpFI++hgPPD6xwBWOb5f6UUKZ5XWa2wMv5cEldFyVCVJh1tW0ele
FzHFhQUFi85XVH4MVWhMPjy+gSLID48LQzdhFZmsOtl2HZK76vk1+ADd7z6DRM3R
payim2B4OJO/b7D7Rppr4u9x3jvenIs8/vtrLLeznNdVuf2yOdXrzBLufHLCyZn0
ve+RFKw53R1w1snXtYoKbuYB0MIuLwGEsa02avTQxGTTZfYNolvWuCTuMFtimjdI
jaGRkS4M4edxcyJI1E/igCo28pjn8uq1rABJyUmBjjNUkL4DcK2McUYGsaczkfoq
ZFtPcfkZ0pHF0N21cQDW8bA6EgKGO8d87H6ljNFzh2N3C8MVcrrhzRAOUclQVHnw
Fz2OtH48QYs2/IApGhYg8N9WP8xm9Klk
=VfpU
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig