Meerdere kwetsbaarheden ontdekt in implementaties Self-Encrypting Drives

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden ontdekt in implementaties
         Self-Encrypting Drives
Advisory ID   : NCSC-2018-0984
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-12037, CVE-2018-12038
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20181105
Toepassing   : BitLocker
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Apple Mac OS X
         Linux
         Microsoft Windows

Beschrijving
  De TCG Opal is een standaard voor "Self-Encrypting Drives" (SEDs)
  waar verschillende implementaties van bestaan. Onderzoekers hebben
  meerdere kwetsbaarheden ontdekt in implementaties van de TCG Opal
  standaard bij SEDs. Deze kwetsbaarheden maken bij fysieke toegang
  volledig inzicht in de data mogelijk, zonder kennis van
  sleutel-materiaal. Deze kwetsbaarheden zijn bekend onder
  CVE-2018-12037 en CVE-2018-12038.
  
  - CVE-2018-12037
  Er is geen cryptografische link tussen het gegeven wachtwoord van de
  eindgebruiker en de sleutel die gebruikt wordt voor de encryptie van
  gebruikersdata.
  
  - CVE-2018-12038
  Sleutel-informatie wordt opgeslagen op een wear-leveled storage
  chip. 
  
  
  Het is bekend dat de volgende producten geraakt worden door
  CVE-2018-12037:
  - Crucial (Micron) MX100, MX200 en MX300
  - Samsung T3 en T5 portable drives
  - Samsung 840 EVO en 850 EVO (met ATA security high mode. De
  omstandigheden voor deze kwetsbaarheid in Samsung
  840 EVO en 850 EVO hangen af van een BIOS instelling: Bij ATA high
  mode zijn deze kwetsbaar, bij TCG of ATA max mode zijn deze
  producten niet kwetsbaar.)
  
  Het is bekend dat de volgende producten geraakt worden door
  CVE-2018-12038:
  - Samsung 840 EVO
  
  Vervolgens is ook bekend dat BitLocker, zoals gebundeld bij
  Microsoft Windows, vertrouwt op hardware full-disk encryptie als de
  drive aangeeft dit te kunnen ondersteunen. Dit betekent dat deze
  encryptie implementatie in combinatie met bovenstaande producten ook
  kwetsbaar is.
  
  De onderzoekers geven aan dat producten van andere fabrikanten
  dezelfde kwetsbaarheden kunnen bevatten. De onderzoekers hebben zich
  in de analyses alleen gericht op bovenstaande producten.

Mogelijke oplossingen
  De onderzoekers hebben contact gezocht met NCSC-NL om ze bij te
  staan in het Coordinated Vulnerability Disclosure traject. Het NCSC
  is het afgelopen jaar in contact geweest met de onderzoekers en de
  fabrikanten van de onderzochte apparaten om gezamenlijk deze
  kwetsbaarheden te verhelpen.
  
  
  -= Samsung =-
  Samsung heeft updates beschikbaar gemaakt om de kwetsbaarheden voor
  Samsung SSD T5 en SSD T3. Voor mogelijke oplossingen voor SSD T1
  verzoekt Samsung om contact op te nemen met de leverancier.
  
  https://www.samsung.com/semiconductor/minisite/ssd/support
   /consumer-notice/
  
  -= Crucial =-
  Crucial (Micron) heeft aangegeven voornemens te zijn updates
  beschikbaar te stellen.
  
  -= Microsoft =-
  De encryptie met BitLocker is afhankelijk van de instelling van de
  Group Policy. Meer informatie over deze Group Policy is te vinden
  via de volgende locatie. Het wijzigen van de standaard instelling is
  niet afdoende om het risico te mitigeren omdat het wijzigen niet
  zorgt voor (her)encryptie van reeds opgeslagen gegevens. Alleen een
  volledig nieuwe installatie, inclusief verwijderen en herformateren
  van gegevens, zorgt voor encryptie via BitLocker.
  
  https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro
   /windows-server-2012-R2-and-2012
   /jj679890(v=ws.11)#configure-use-of-hardware-based-encryption-for
   -fixed-data-drives

Hyperlinks
  https://www.ru.nl/english/news-agenda/news/vm/icis/cyber-security
   /2018/security-problem-widely-used-computer-storage/
  https://www.ru.nl/publish/pages/909282/draft-paper.pdf

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBW+AV1SZzjw7WtN6KAQgiFQv/Z/+PQDeOYq+swVuYfCWoYhMiE+qFRMb9
CeaD3aXI3b+3v1Uw51nK6MBiA8IH46PbB0LKkZq4msPZ/6ZuGley+G4HR2TGuDVD
2GytbHcbf4SxKKXdFU2KKzieJMbj9BLShi6/j8ZN9C9otPc9STsVPNmp2V/ZzudC
+daJPNGFDLBJlgi+ixsAkJp6GrJg19wTVEXmDbZdwdqK8VsYge43cKc4HBrp8ewn
LsPX8w6CHsf2sWKPHlfJwMQQ6cLmY65ybk+pjwDV9AjlmAfqQvpgFvqiRNNnVqNe
zjY798+UHRMvVa57Gw8ZdKbIEmhvJRuCDnQPkLz2omBxdpDChd2q0SgqcI+61ODR
NWfKiHWUqerK70M65aJ0AQUpB+GQny0kx2ORiWiBqCApuo/YI/kj+4H8wummGgyU
sZMVFn5ZsESq5E9ZYsDvyhgvmdB0UoZFoduZuLQ32ukNAmTkHbb8R06jEuY2eUAn
xuJnnDdLbJ3TJRSSgn8PIm+WAE8xdI0+
=HwRQ
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig