Onderzoek, innovatie en onderwijs

Ontwikkelingen in het cyberdomein volgen elkaar in hoog tempo op. Recente incidenten bewijzen dat de vitale sectoren kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen of verstoringen. De impact van deze aanvallen of verstoringen is groot. Daarom is het van belang om voortdurend proactief te handelen. Dit gebeurt door up-to-date te blijven en ontwikkelingen tegen het licht te houden. Verder controleert het NCSC wat er nodig is om uitdagingen waar deze ontwikkelingen ons voor stellen aan te gaan. Om de weerbaarheid te verbeteren, dient het NCSC over actuele en relevante kennis over cybersecurity te beschikken en moet het centrum met innovatieve oplossingen komen.

Cybersecurity is niet meer weg te denken als onderdeel van onze nationale veiligheid. Het vraagt om grote investeringen in de kennis en kunde op dit gebied. De onderzoekswereld is bij uitstek een plaats waar dergelijke investeringen gedaan kunnen worden. Hierbij moeten partijen uit het publieke, private en wetenschappelijke domein samenwerken.

Onderzoek en innovatie

Het NCSC geeft invulling aan de integrale aanpak van cybersecurity en brengt bestaande initiatieven bij elkaar. De zorg voor digitale veiligheid is belegd bij verschillende publieke en private partijen Het NCSC vormt de verbindende schakel tussen deze partijen. Het NCSC brengt samenhang aan tussen de vele activiteiten, ook voor onderzoek en innovatie.

Het NCSC heeft daarnaast ook een inhoudelijke rol. Het NCSC zet samen met (inter)nationale kennis- en onderzoeksorganisaties in op doorontwikkeling van kennis en innovatie. Gedacht kan worden aan de (onderzoeks)partijen genoemd in de Nationale Cyber Security Research Agenda, waaronder verschillende universiteiten en hogescholen, en andere (inter)nationale kennis- en onderzoeksinstellingen die actief zijn binnen het cyberdomein.

Onderwijs

Het NCSC acht het van groot belang om onderwijs op het gebied van cybersecurity te versterken. Het heeft aan de wieg gestaan van de Cyber Security Academy, een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Haagse Hogeschool. In januari 2015 zijn de eerste studenten gestart met de tweejarige executive masteropleiding Cyber Security.

Daarnaast is door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) een onderzoek uitgevoerd naar de arbeidsmarkt voor cybersecurity professionals in Nederland. Het WODC is onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en houdt zich bezig met het produceren en verspreiden van wetenschappelijke kennis.

Tenslotte zal eind 2015 het ‘Cybersecurity Research & Education Platform’ worden gelanceerd dat overzicht moet brengen in de bestaande opleidingen en initiatieven neemt om de uitstroom van geschikte cybersecurityprofessionals richting de arbeidsmarkt te vergroten. Het platform zal ervoor zorgen dat er meer coördinatie op vraag en aanbod van kennis is. Via het cybersecurityplatform vinden ondernemers, studenten, docenten en onderzoekers elkaar en wordt onderzoeksvraag en –aanbod op elkaar afgestemd.

Nationale Cybersecurity Research Agenda

De tweede publicatie van de Nationale Cybersecurity Research Agenda (NCRSA-II) geeft een breed overzicht van het onderzoeksterrein. De NCRSA-II dient ook als basis voor het korte en lange termijn onderzoek in nationaal en internationaal verband. In de NCRSA-II wordt de onderzoeksagenda centraal gesteld. De thema’s sluiten aan bij de Nationale Cyber Security Strategie. De uitvoering van de NCSRA-II geeft concreet invulling aan de vijfde doelstelling uit de strategie 'Nederland beschikt over voldoende cybersecuritykennis en -kunde en investeert in ICT-innovatie om onze cybersecuritydoelstellingen te behalen'.

Download

  • NCRSA-II

    PDF, klik op de titel om te openen | 2,43 MB

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig