ICT-Crisisbeheersing

Het kunnen beschikken over open, veilige en stabiele ICT, is een randvoorwaarde voor het ongehinderd functioneren van de samenleving. Mocht het onverhoopt misgaan, dan is ICT-crisisbeheersing een belangrijke schakel in het herstellen van de situatie.

Bij het aanpakken van de oorzaak tijdens een ICT-crisis is de overheid grotendeels afhankelijk van het handelen van private partijen. Daarom is een belangrijk onderdeel van ICT-crisisbeheersing gebaseerd op publiek-private samenwerking. De ICT Response Board is een publiek-privaat samenwerkingsverband dat tijdens een grootschalige ICT-crisis of dreiging een analyse maakt van de situatie.

Tijdens een ICT-crisis wordt gewerkt volgens het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming. Bij een (dreigende) ICT-crisis is de directeur Cybersecurity van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) verantwoordelijk voor de aansturing van de crisisorganisatie binnen de nationale crisisstructuur. De directie Cyber Security behandelt de crisis op strategisch en tactisch niveau. Het NCSC biedt operationele coördinatie ten aanzien van de response en heeft daarnaast een adviserende en informerende rol richting de crisisbesluitvormingsstructuur.

Het NCSC zorgt ervoor dat Nederland in staat is een ICT-crisis effectief aan te pakken door:

1. Preparatie crisisorganisatie

Wanneer tijdens een crisis verschillende ministeries zijn betrokken bij de aanpak daarvan, treedt de nationale crisisstructuur in werking. Bij een ICT-crisis is het NCSC onderdeel van de nationale crisisstructuur.

2. Faciliteren van de ICT Response Board

Het NCSC faciliteert de ICT Response Board, het publiek-private adviesorgaan voor de nationale crisisbesluitvormingsstructuur op het gebied van ICT-crisis.

3. Nationale samenwerking tijdens crisis

Cruciaal in de versterking van ICT-crisisbeheersing is het inrichten van een stelsel van samenwerkingsverbanden op nationaal niveau. Daarom maakt het NCSC met publieke en private partners afspraken op welke wijze wordt samengewerkt tijdens een crisissituatie.

4. Internationale samenwerking

ICT-crises kennen geen grenzen, dus neemt Nederland deel aan internationale initiatieven op dit gebied. Vanuit het NCSC is Nederland actief binnen de EU en in het International Watch and Warning Network (IWWN).

Binnen de EU neemt Nederland deel aan de uitwerking van het EU-beleid op het gebied van ICT-crisis, dat is vastgelegd in de Europese Cybersecurity Strategie. Dit betreft deelname aan de tweejaarlijkse oefencyclus onder de naam Cyber Europe en het verbeteren van de samenwerking tussen de nationale CERTs via onder meer de opstelling van Standard Operating Procedures (SOP).

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig