Crisisbeheersing

Wij willen allemaal de negatieve gevolgen van ICT-incidenten voorkomen. Daar spannen vele organisaties en personen zich voor in. Maar wat kun je doen als er zich tóch een ICT-incident voordoet? Zo goed mogelijk de negatieve gevolgen zo klein mogelijk houden. Als er door een ICT-incident maatschappelijke ontwrichting dreigt, dan spreken we over crisisbeheersing.

Rol in nationale crisisstructuur

Het NCSC vervult een coördinerende rol binnen de nationale crisisstructuur wanneer een (dreigend) ernstig ICT-incident of een ICT-crisis zich voordoet. Het NCSC heeft een uitgebreid internationaal netwerk waarin wij voor Nederland nationaal contactpunt zijn.

Onze taak speelt op operationeel niveau en bestaat uit de beeldvorming rondom de ICT-verstoring en de gevolgen ervan. Om dit beeld te scheppen volgen we 3 lijnen:

  1. Coördineren van respons van publieke en private partners op een ICT-crisis.
  2. Activeren van de ICT Response Board (IRB) en ondersteunen van de activiteiten van de IRB.
  3. Volgen van berichtgeving van internationale partners op het gebied van ICT-crisisbeheersing.

Zo nodig stemmen we af met andere partijen en overlegvormen op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Bij deze partijen halen we  informatie om het gemeenschappelijk beeld te vervolmaken en gebeurtenissen te duiden. Onze rol daarbij is informatiemakelaar.

Voorbereiden door oefening en training

Coördineren van de respons op een ICT-crisis is dus één van de kerntaken van het NCSC. Om te weten hoe we moeten handelen in zo'n crisissituatie moeten we goed voorbereid zijn. Wij oefenen onze aanpak en vaardigheid in simulaties en soms tijdens grootschalige oefening. Onze medewerkers worden opgeleid en getraind. Ook nemen we deel aan oefeningen van onze nationale en internationale partners. Mocht zich onverhoopt een crisis aandienen, dan weten we elkaar beter en sneller te vinden.

Advies over maatregelen

Sinds 2011 is de ICT Response Board (IRB) ingericht. Dit adviesorgaan helpt mee bij de bestrijding van de gevolgen van een ICT-crisis. De aandacht van de IRB is gericht op de instandhouding van vitale processen in onze samenleving, bijvoorbeeld drinkwatervoorziening en telecommunicatie. Veel van deze vitale processen zijn in handen van private partijen. De IRB adviseert hen over maatregelen die de maatschappelijke impact van de ICT-crisis moeten beperken. Daarmee is de IRB het schakelpunt tussen technisch en bestuurlijk niveau.

Deelnemers IRB

Deelnemers aan de IRB zijn vertegenwoordigers van betrokken vitale overheidsdiensten en van vitale partijen. Ook experts in een specifiek deskundigheidsgebied worden soms uitgenodigd om deel te nemen aan de IRB om uitleg te geven over de oorzaak van de ICT-crisis. De voorzitter van de IRB komt van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het NCSC levert de secretaris en de informatiecoördinator.