Crisisbeheersing

Wij willen allemaal de negatieve gevolgen van ICT-incidenten voorkomen. Daar spannen vele organisaties en personen zich voor in. Maar wat kun je doen als er zich tóch een ICT-incident voordoet? Zo goed mogelijk de negatieve gevolgen zo klein mogelijk houden. Als er door een ICT-incident maatschappelijke ontwrichting dreigt, dan spreken we over crisisbeheersing.

Rol in nationale crisisstructuur

Het NCSC vervult een coördinerende rol binnen de nationale crisisstructuur wanneer een (dreigend) ernstig ICT-incident of een ICT-crisis zich voordoet. Het NCSC heeft een uitgebreid internationaal netwerk waarin wij voor Nederland nationaal contactpunt zijn.

Onze taak speelt op operationeel niveau en bestaat uit de beeldvorming rondom de ICT-verstoring en de gevolgen ervan. Om dit beeld te scheppen volgen we twee lijnen:

  1. Coördineren van respons van publieke en private partners op een ICT-crisis.
  2. Volgen van berichtgeving van internationale partners op het gebied van ICT-crisisbeheersing.

Zo nodig stemmen we af met andere partijen en overlegvormen op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Bij deze partijen halen we  informatie om het gemeenschappelijk beeld te vervolmaken en gebeurtenissen te duiden. Onze rol daarbij is informatiemakelaar.

Voorbereiden door oefening en training

Coördineren van de respons op een ICT-crisis is dus één van de kerntaken van het NCSC. Om te weten hoe we moeten handelen in zo'n crisissituatie moeten we goed voorbereid zijn. Wij oefenen onze aanpak en vaardigheid in simulaties en soms tijdens grootschalige oefening. Onze medewerkers worden opgeleid en getraind. Ook nemen we deel aan oefeningen van onze nationale en internationale partners. Mocht zich onverhoopt een crisis aandienen, dan weten we elkaar beter en sneller te vinden.