Internationale samenwerking

Digitale netwerken zijn niet gebonden aan landsgrenzen. Effecten van digitale incidenten in andere landen kunnen ook in Nederland effect hebben. Door samenwerking met andere landen kunnen we digitale dreigingen en gevolgen van internationale incidenten het hoofd bieden. Onze buitenlandse partners, publiek en privaat, willen hun doelgroepen ook digitaal veilig maken. We hebben inzicht in actuele dreigingen door samen te werken met CSIRT’s van verschillende landen en organisaties.

Digitale weerbaarheid ook internationale uitdaging

We werken samen met al onze partners aan versterking van de digitale weerbaarheid van Nederland, maar ook in Europa en globaal. We zetten onderwerpen op de agenda van het Europese en internationale speelveld, die bijdragen aan digitaal veilig netwerkverkeer voor de wereld als geheel. Ook delen we actief onze lessons learned en dreigingsinformatie met internationale partners en maken wij gebruik van hun kennis en expertise.

Internationale samenwerking binnen het cybersecuritydomein staat of valt met wederzijds vertrouwen. Het NCSC kan dankzij haar internationale samenwerking anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en trends over onze landsgrenzen heen. Wanneer we ontwikkelingen kunnen duiden die impact hebben op cybersecurity in Nederland, kunnen we onze doelgroepen helpen hun digitale weerbaarheid te versterken.

Europese netwerken

Het European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) is het Europese agentschap voor cybersecurity in Europa. ENISA werkt aan het verhogen van het kwaliteitsniveau van NIS (Network and Information Security) binnen de Europese Unie. Ook ondersteunt ENISA de implementatie van EU-beleid en wetgeving rond NIS. Het NCSC is actief als lid van de Management Board van ENISA, waarin prioriteiten voor het agentschap worden bepaald. Daarnaast geven we invulling aan de functie National Liaison Officer, het eerste contactpunt voor ENISA in Nederland.

Naar de website van ENISA

Het EU CSIRTs Network is een platform waarop leden met elkaar informatie en kennis uitwisselen over cybersecurity-incidenten en bouwen aan onderling vertrouwen. De leden handelen samen incidenten af die over de landsgrenzen heen impact hebben. Ook maakt dit platform een gezamenlijke Europese reactie op incidenten mogelijk.

Naar de website van CSIRTs Network

De European Government CERTs Group (EGC) is een operationele groep met focus op de techniek achter incidentrespons. De EGC-groep is op informele basis samengesteld uit CERT's van Europese overheden.

Naar de website van EGC

De TF-CSIRT is een 'task force' voor de promotie van samenwerking tussen CSIRT's in Europa en omringende landen en coördinatie van liaisonschap met relevante organisaties in andere regio's en op wereldschaal. De TF-CSIRT biedt een platform voor samenwerking en onderhoudt een systeem voor registratie en accreditatie van CSIRT's. Kijk op de website hoe u zelf lid van TF-CSIRT kunt worden.

Naar de website van TF-CSIRT

Internationale netwerken

Wereldwijd groeit de vraag naar cybercapaciteit om te profiteren van economische en maatschappelijke voordelen van cybertechnologie. Tegelijkertijd neemt de kans van misbruik van nieuwe cybertechnologie toe. Nederland spant zich in om onze interne en externe veiligheid te versterken door de capaciteit van cyberspace te vergroten.

Binnen dit kader werkt het NCSC samen met verschillende Nederlandse ministeries op een internationaal platform: het Global Forum on Cyber Expertise (GFCE). Op dit wereldwijde platform delen landen, internationaal opererende organisaties en bedrijven hun best practices en expertise. Binnen de GFCE ontwikkelen publieke en private partners praktische initiatieven om de cybercapaciteit te vergroten.

Naar de website van de GFCE

Het Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST) is opgericht om op globale schaal met anderen samen te werken om oplossingen te zoeken voor complexe cybersecurityproblemen. Het NCSC is lid van FIRST en neemt actief deel aan Special Interest Groups over bijvoorbeeld het Traffic Light Protocol en Coordinated Vulnerability Disclosure om over best practices te leren en kennis en informatie uit te wisselen. Kijk op de website hoe u zelf lid van FIRST als CSIRT kunt worden.

Naar de website van FIRST

Het International Watch and Warning Network (IWWN) is een wereldwijd netwerk van overheidsvertegenwoordigers uit 15 landen, die beleid en operationele uitvoering van cybersecurity borgen. Het NCSC neemt aan het IWWN deel en is het Nederlandse 'point of contact'. Het NCSC treedt op als coördinator tijdens crises, organiseert oefeningen, stimuleert informatiedeling en samenwerking.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze internationale activiteiten, neem dan contact op met international@ncsc.nl.