Organisatorische inbedding van maatregelen

Deze maatregelen kunnen u helpen bij het voorkomen van incidenten. Om deze maatregelen effectief in uw organisatie in te zetten, is het nodig dat u de organisatorische kant van cybersecurity goed geregeld hebt. Het is van belang dat u bewustzijn creëert voor de risico’s van cybersecurity op alle niveaus in de organisatie, inclusief gebruikers. Beleg daarnaast verantwoordelijkheden juist.

Directie

Omdat incidenten zich overal in de organisatie kunnen voordoen is cybersecurity een uitdaging voor de gehele organisatie. Om ervoor te zorgen dat de organisatie deze uitdaging aankan, is de juiste sturing vanuit de directie nodig. De belangrijkste cybersecuritytaken van de directie zijn het beleggen van eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor informatie en processen. Informatiesystemen (IT) zijn hierbij ondersteunende middelen. Immers, IT-systemen zijn een middel om informatie te verwerken en om processen die bijvoorbeeld gebruik maken van operationele systemen (OT) aan te sturen. Na het beleggen van deze verantwoordelijkheden ziet de directie ook toe op een goede uitvoering ervan. In deze tijd zijn IT- en OT-systemen, net als geld en personeel, bedrijfsmiddelen waar een organisatie van afhankelijk is. Om die reden is het lijnmanagement de aangewezen plek om deze verantwoordelijkheid te beleggen. De directie dient te zorgen dat de juiste functionarissen beschikbaar zijn om lijnmanagers bij deze verantwoordelijkheid te ondersteunen. Voorbeelden zijn een Chief Information Security Officer (CISO), een Functionaris Gegevensbescherming (FG), Chief Information Officer (CIO) en/of een informatiemanager, een IT-manager of een OT-manager. Echter, de hoogstgeplaatste persoon binnen de organisatie (directeur, bestuursvoorzitter, secretaris-generaal) is en blijft eindverantwoordelijk.

Lijnmanagement

Lijnmanagers hebben de verantwoordelijkheid om voor de IT- en OT-systemen waar zij het eigenaarschap van toegewezen hebben gekregen, de bijbehorende risico’s inzichtelijk te (laten) maken, een eindoordeel te geven over het wel of niet accepteren van restrisico’s en toe te zien op een juiste implementatie van de mitigerende maatregelen. Lijnmanagers zullen in veel gevallen geen cybersecurityexpert zijn. Daarom wordt een lijnmanager ondersteund door de adviezen en diensten van een Chief Information Security Officer (CISO), een Functionaris Gegevensbescherming (FG), een Chief Information Officer (CIO) en/of informatiemanager, een IT-manager of een OT-manager.

CISO

De CISO heeft, als kenner van cybersecurity, een adviserende, coördinerende en controlerende rol. De CISO heeft geen zelfstandige verantwoordelijkheid voor de cybersecurity van de organisatie. De CISO is namelijk geen eigenaar van IT- of OT-systemen. Die rol wordt altijd belegd bij het lijnmanagement van de organisatie.


Meer over de rol van de CISO en de inrichting van risicomanagement is te lezen in de factsheet Risico’s beheersen: de waarde van informatie als uitgangspunt van het NCSC.