ICT-supply chain risicomanagement

Volgens het Amerikaanse National Institute of Science and Technology (NIST) vindt naar schatting zo’n 80% van de cyberaanvallen wereldwijd plaats via supply chains. In opdracht van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft TNO daarom een verkennend onderzoek gedaan naar de risico’s en vraagstukken op het gebied van ICT-supply chains. Hieruit blijkt dat Nederlandse organisaties heel verschillend kijken naar de risico’s en dat hun beelden over ICT-supply chains door elkaar heen lopen vanwege de grote complexiteit van digitale ketens. Een volledig beeld van wat er precies valt onder de noemer ICT-supply chain-risico's ontbreekt. Op basis van de resultaten van het onderzoek heeft TNO verschillende kernaspecten van deze risico’s geïdentificeerd om ze op een gestructureerde manier in kaart te kunnen brengen.

Op basis van een verkenning naar bestaande ICT-SCRM (Supply Chain Risk Management) methoden en diepte-interviews met verschillende grote organisaties, blijken verschillende aspecten van belang. Deze aspecten vertegenwoordigen belangrijke perspectieven waarmee naar ICT-supply chains gekeken kan worden. Door het combineren van deze perspectieven ontstaat een integraal beeld. De perspectieven bieden een kader om te kijken naar risico’s vanuit de belangen van verschillende stakeholders.

De volgende perspectieven zijn in kaart gebracht:

  • Inzicht onderdelen keten: dit perspectief richt zich op de verschillende actoren die een rol spelen in de supply chain en welke risico’s daaraan verbonden zijn
  • ICT –producten en -diensten: bij deze twee perspectieven staan het kijken naar de verschillende producten en diensten die een organisatie gebruikt centraal en de eventuele risico’s die daaraan verbonden zijn
  • Informatiestromen: dit perspectief heeft als doel om te achterhalen van welke informatiestromen de organisatie afhankelijk is
  • Indirecte afhankelijkheid ICT: dit perspectief richt zich op productieprocessen die een indirecte koppeling hebben met ICT

Vervolg

Dit onderzoek naar ICT-supply chain-risicomanagement wordt uitgevoerd binnen het meerjarige onderzoeksprogramma van het NCSC dat sinds 2019 en tot en met 2022 loopt. In de volgende fase van het onderzoek worden de perspectieven getoetst aan de praktijk en verder uitgewerkt in concrete handelingsperspectieven.

TNO 2021 R10245: Vraagstukken en perspectieven voor ICT SCRM – een initiële verkenning