Media-aandacht voor cybersecurity en het NCSC

In de media is de afgelopen weken veelvuldig aandacht geweest voor cybersecurity en de rol van het NCSC. In dit bericht meer informatie over wat het NCSC doet, hoe samengewerkt wordt en welke wettelijke basis de organisatie heeft.

Wat doet het NCSC?

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is het centrale informatieknooppunt en expertisecentrum voor cybersecurity in Nederland. Het NCSC begrijpt digitale kwetsbaarheden, verbindt partijen, kennis en informatie, beperkt dreigingen en voorkomt maatschappelijke schade. De Rijksoverheid en organisaties in vitale sectoren zijn de belangrijkste afnemers van de expertise van het NCSC. Zij worden ondersteund bij het treffen van maatregelen om cyberdreigingen tegen te gaan, de continuïteit van hun dienst te waarborgen en bij incidenten te herstellen.     

Sinds 2019 is het NCSC een zelfstandige uitvoeringsorganisatie onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. De Secretaris-Generaal (SG) van dit ministerie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) bepalen de kaders waarbinnen het NCSC zijn taken en activiteiten uitvoert.

Op welke manier wordt samengewerkt

Om Nederland digitaal veilig te houden wordt gewerkt aan een Landelijk Dekkend Stelsel van samenwerkingsverbanden op het gebied van cybersecurity. Het NCSC vormt hierin de spil. Het Landelijk Dekkend Stelsel streeft ernaar om iedere organisatie – vitaal of niet-vitaal, publiek of privaat, groot of klein – van actuele en relevante informatie over dreigingen, kwetsbaarheden en incidenten te voorzien. Deze ambitie wordt stap voor stap gerealiseerd.

Binnen de structuur van het Landelijk Dekkend Stelsel werken publieke en private partijen samen om de digitale weerbaarheid te vergroten. Samenwerkingsverbanden binnen sectoren kunnen aangesloten worden op dit Landelijk Dekkend Stelsel als schakelorganisatie. Op deze manier kunnen zij (dreigings)informatie en kennis uitwisselen met het NCSC en deze informatie delen met hun achterban. Wat het NCSC betreft is het Landelijk Dekkend Stelsel het uitgangspunt voor de komende jaren.  

De overheid en het bedrijfsleven vullen elkaar aan bij het tegengaan van de toenemende digitale dreiging. Goede samenwerking is dan ook essentieel. Naast het Landelijk Dekkend Stelsel zijn de Cybersecurity Alliantie, Information Sharing and Analysis Centres (ISACs) en de CISO Top 10 (een samenwerkingsverband van de grootste Nederlandse bedrijven) mooie voorbeelden. Het NCSC juicht samenwerking met de private sector toe en zoekt continu naar manieren om dit te intensiveren.

Welke wettelijke basis heeft het NCSC?

De Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) vormt de basis voor het werk van het NCSC. Om ervoor te zorgen dat het NCSC zo snel mogelijk informatie over dreigingen en incidenten kan delen, wordt gewerkt aan een uitbreiding van de wettelijke bevoegdheden. Na aanpassing van de wet kan het NCSC meer informatie delen met schakelorganisaties en in dringende gevallen met andere, individuele organisaties. Hiermee wordt het Landelijk Dekkend Stelsel beter benut en worden meer organisaties in staat gesteld om maatregelen te nemen om kwetsbaarheden in systemen te verhelpen. Dit draagt bij aan de digitale weerbaarheid van Nederland en die van individuele organisaties. 

Hoe kijkt het NCSC aan tegen de berichtgeving?

Het NCSC is blij met de toenemende aandacht voor het belang van cybersecurity. De organisatie herkent ook op onderdelen de kritiek die door sommige cyberexperts geuit wordt in de media. Het NCSC is een relatief jonge organisatie die aan de lat staat voor een groeiende dreiging en taak. Er wordt door het Ministerie van Justitie en Veiligheid hard gewerkt om de mogelijkheden van het NCSC in de toekomst te versterken. Stappen zijn gezet, maar er is meer nodig om als NCSC volwaardig bij te kunnen dragen aan het digitaal weerbaar maken van Nederland.